Cymorth Ariannol

Cronfa Fuddsoddi Leol (LIF) Gogledd Cymru

Pecyn cymorth ariannol hyblyg ydy’r Gronfa Fuddsoddi Leol (LIF). Mae’n cefnogi busnesau newydd a rhai sydd wedi’i sefydlu’n barod trwy gynnig cyllid o 40% o brosiectau cymwys, gydag isafswm grant o £1,000 ac uchafswm o £10,000.

Mae’r cymorth wedi ei dargedu at fentrau bach neu ganolig eu maint (sy’n cyflogi hyd at 250 o bobl), gyda throsiant is na €50 miliwn, neu fantolen lai na €43 miliwn. 

Os ydych yn berchen ar fusnes bach neu ganolig (SME) yng Ngwynedd ac yn dymuno cael mwy o wybodaeth am y Gronfa Fuddsoddi Leol, cysylltwch â’r tîm Datblygu Busnes ar 01286 679231 neu drwy e-bostio [email protected].

Am fwy o wybodaeth am y Gronfa Fuddsoddi Leol (LIF) cliciwch ar y ddolen isod:

Cronfa Fuddsoddi Leol >

Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn rhoi grantiau i helpu i wella band eang yng Nghymru. 

Mae'r cynllun yn ategu rhaglen Cyflymu Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda BT ar y rhaglen hon i ddarparu band eang ffibr cyflym ar draws Cymru.Mae'r cynllun yn cynnig grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n werth hyd at 90% o gost y gwaith gosod arfaethedig, a chynigir uchafswm o £900 ar gyfer pob eiddo yng Nghymru. 

Mae'r cynllun yn agored i unigolion, busnesau, sefydliadau'r trydydd sector a chymunedau yng Nghymru sydd â chysylltiadau band eang araf sy'n bodloni'r meini prawf canlynol: cysylltiad band eang â chyflymder lawrlwytho cyson sy'n llai na 2 mega-bit yr eiliad sicrwydd ysgrifenedig a rhwymol gan y darparwr a ddewiswyd bod y cyfarpar a fydd yn cael ei osod yn gallu darparu cyflymder cyson.

Am fwy o wybodaeth, ewch i:

Allwedd Band Eang >

Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru’n gwneud buddsoddiadau masnachol mewn busnesau bach a chanolig eu maint (SME) ar draws Cymru gan eu galluogi i wireddu eu potensial am arloesed a thwf. Mae pecynnau cyllid buddsoddi pwrpasol ar gael ar gyfer busnesau ar y cam cychwyn/cynnar, ehangu a chytundebau olyniaeth. Mae ganddynt agwedd gadarn ond hyblyg tuag at fuddsoddi, gyda nifer cynyddol o fuddsoddiadau syndicat a chyd-fuddsoddiadau.

Ffôn: 0800 587 41 40

E-bost: [email protected]

www.financewales.co.uk

Cronfa Datblygu Digidol

Cronfa gwerth £2 miliwn yw'r Gronfa Datblygu Digidol ar gyfer cefnogi busnesau sy'n perthyn i'r diwydiannau creadigol iddynt hwy fanteisio ar farchnadoedd busnes newydd yn yr economi ddigidol fyd-eang trwy dechnolegau digidol sy'n datblygu.

Nod y gronfa yw cefnogi prosiectau sydd â'r potensial i sicrhau enillion sylweddol yn sgil cyfleoedd yn y farchnad ryngwladol. Gall y Gronfa Datblygu Digidol ddarparu cyllid hyd at uchafswm o £50,000 a hyd at 50% o gostau cymwys pob prosiect. Nid oes angen ad-dalu'r cymorth a geir o’r gronfa hon.

The fund is not intended to be used for start up investment, early stage research and development only projects, or for the digitisation of non-commercial creative products.

Cronfa Datblygu Digidol >

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS Ltd

ParcMenai Copyright © 2018